SOCIETAT DE CAÇADORS SANT ROC DE MAS DE BARBERANS


Seguretat / Zones de seguretat:

Zones de Seguretat:

La Llei i Reglament de caça estableixen unes zones de seguretat on es prohibeix disparar, amb caràcter general, en direcció a les mateixes. També es fixen un seguit de distàncies al seu voltant on es prohibeix l'ús d'armes de foc accionades per aire o altres gasos.

Avui dia, no complir aquestes normes és considerat com a infracció administrativa molt greu; i la sanció corresponent consisteix en multes de cinquanta mil a cinc-centes mil pessetes i retirada de la llicència de caça o de la facultat per obtenir-la per a un termini de dos a cinc anys.

S'adjunta un quadre resum on es detallen les diferents zones de seguretat, els límits que abasta aquesta zona i les distàncies o límits en què es prohibeix fer ús d'armes de foc.

Zona de seguretat Límit de la zona Límits en què es prohibeix fer ús d'armes de foc
- - Prohibició general: és prohibit disparar en direcció a les Zones de Seguretat llevat que sigui impossible batre la zona. També és prohibit disparar cap a concentracions de bestiar.
VIES I CAMINS D'ÚS PÚBLIC:
Camins
Carreteres
Autovies i autopistes
CAMINS: el seu ample.
CARRETERES: el seu ample més una franja de 8 m a cada costat.
AUTOVIES I AUTOPISTES: el seu ample més una franja de 25 m a cada costat.
CAMINS: el seu ample més una franja de 25 m a cada costat.
CARRETERES: el límit de la zona més una franja de 50 m a cada costat = 58 m.
AUTOPISTES I AUTOVIES: el límit de la zona, més una franja de 50 m a cada costat = 75 m.
VIES PECUÀRIES CARRERADA: 75 m
CORDELES: 37,5 m
SENDERES: 20 m
ABEURADORS I DESCANSADORS: la superficie que es determini.
- Es permet l'ús d'armes, llevat que hi hagi perill per a les persones o animals.

- Si travessen o toquen acotats només poden caçar els titulars d'aquests terrenys (prèvia autorització administrativa).

VIES FÈRRIES El seu ample més 20 m a cada costat. El límit de la zona més 25 m = 45 m a cada costat.
AIGÜES PÚBLIQUES, ELS SEUS CABALS I MARGES El cabal més 5 m a cada costat. -Es permet l'ús d'armes, llevat que hi hagi perill per a les persones o animals.

-Si travessen o toquen amb acotats només poden caçar els titulars d'aquests terrenys (prèvia autorització administrativa).

CANALS NAVEGABLES El seu ample més 5 m a cada costat. El límit de la zona més 25 m = 30 m a cada costat.
NUCLIS URBANS I RURALS, LES ZONES HABITADES I LES SEVES PROXIMITATS El que ocupin les últimes edificacions, ampliades amb una franja de lOO m en totes direccions. Dins del límit de la Zona de Seguretat.
VILES EDIFlCIS HABITABLES AÏLLATS JARDINS I PARCS Les pròpies viles, edificis, jardins i parcs, ampliats en una franja de 50 m en totes direccions. Dins del límit de la Zona de Seguretat.
RECINTES ESPORTIUS Fins on arribin les seves instal.lacions, si es troben tancats.
Si no ho estan, fins on indiqui l'administració.
Dins del límit de la Zona de Seguretat.
ALTRES LLOCS El que indiqui l'administració. Dins del límit de la Zona de Seguretat.
RETRANQUES "RETRANCAS" - 250 m confortats amb la línia de les escopetes (caça menor).

- 500 m confortats amb la línia de les escopetes (caça major).

En el límit (anomenat) de la zona.
PASSOS PALOMES - 500 m per davant de la línia de tir.

- 250 m per darrere d'ella.

En la zona de Seguretat.


© 2002 santroc.net
+ informació en info@santroc.net
» Tornar al portal